Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) platí pro využívání webové stránky https:/lovemee.eu.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je:

TRIGOLA s.r.o.
Kaprova 42/14, 110 00 Praha
IČ: 06882480 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 290690

a kupujícího (zájemce o koupi členství).

1.Vymezení pojmů

1.1 TRIGOLA s.r.o., Kaprova 42/14, 110 00 Praha, IČ: 06882480 jako provozovatel internetové seznamky na webové stránce https://lovemee.cz (dále také jako LOVE MEE)

1.2 Zákazníkem se rozumí uživatel internetové seznamky na webové stránce https://lovemee.cz (dále také "aplikace"), který prostřednictvím systému internetové seznamky odeslal řádnou objednávku. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

1.3 Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. V tomto případě odeslal internetovou objednávku.

1.4 Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

1.5 Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

2. Popis a rozsah služeb

2.1 TRIGOLA s.r.o. poskytuje zákazníkům možnost registrace v seznamovací aplikaci, která umožňuje vyhledáván, navazování kontaktu a komunikaci s dalšími registrovanými členy pomoci interní aplikace.

2.2 Zákazník může vybraného člena kontakovat. Kontaktovaná osoba se sama rozhodne, zda odpoví či nikoli. Jakékoli vymáhání a vynucování kontaktu je zakázáno.

2.3 LOVE MEE nemůže zaručit, že zákazník dokáže úspěšně navázat kontakt během užívání aplikace a  nenese odpovědnost v případě, kdy se zákazníkovi nepodaří navázat jakýkoliv kontakt.

2.4 Rozšířené využívání aplikace je placenou službou. Veškeré rozšířené funkce je možné aktivovat zakoupením VIP členství.

2.5 Zakoupené členství může být zrušeno provozovatetelem aplikace bez nároku na vrácení zaplaceného členství pokud zákazník poruší Podmínky registrace a využívání seznamky LOVE MEE.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Za zboží se považuje i nákup kreditů pro následné zakoupení doplňkových služeb na webu https://lovemee.cz podle nabídky webu.

3.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků, s výjimkou nákladů na doručení zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3 Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

3.4 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“.

3.5 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.7 Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

3.8 Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

3.9 Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

3.10 Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

3.11 Uzavřením Kupní smlouvy Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami a prohlašuje, že měl možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před jejím uzavřením. Tyto obchodní podmínky jsou Kupujícímu kdykoli dostupné na této adrese: https://lovemee.eu/page?id=55

3.12 Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavíráním a plněním Kupní smlouvy jsou hrazeny výlučně Kupujícím.

4. Práva z vadného plnění

4.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §1914 až 1925, §2099 až 2117 a §2161 až 2174 zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku).

4.2 Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

4.3 Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

4.4 Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

4.5 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

4.6 Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

4.7 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

5. Členství

5.1. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je zákazník upozorněn před vlastním uskutečněním objednávky, a má tak možnost se s nimi dostatečným způsobem seznámit. Před podáním objednávky má zákazník možnost zkontrolovat jím vyplněné údaje a opravit je.

5.2. Provozovatel není vázán žádným z kodexů chování ve smyslu §1826 odst. 1 písm. b) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“).

5.3. Smlouva o členství vzniká buď prvním zpřístupněním elektronické verze obsahu zákazníkovi dodaného na základě objednávky ze strany zákazníka u provozovatele, nebo úhradou předplatného na účet provozovatele, podle toho, který okamžik nastane dříve.

5.4. Zpřístupnění digitálního obsahu je zajištěno prostřednictvím přístupových údajů k uživatelskému účtu.

5.5. Varianty členství a ceny jsou uvedeny zde https://lovemee.cz/page?id=52.

5.6. Objednávku členství lze učinit vyhradně prostřednictvím webových stránek provozovatele.

5.7. Objednávka je považována za objednávku na dobu neurčitou, není-li uvedeno jinak;

5.8. Doklad o koupi členství je možné stáhnout po provedení platby na odkazu v potvrzujícím e-mailu.

5.9. Zákazník je povinen vydavateli neprodleně oznámit jakékoliv změny údajů uvedených v objednávce. Neoznámí-li zákazník změny v údajích uvedených v objednávce, nese odpovědnost za škody tím způsobené včetně ztráty práva na reklamaci.

5.10. Členství může být zrušeno dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy ze strany poskytovatele též v případě, kdy zákazník porušil smlouvu podstatným způsobem. Za porušení smlouvy podstatným způsobem se rozumí zejména nezaplacení ceny za členství do deseti dní ode dne splatnosti dokladu.

5.11. Zákazník je oprávněn smlouvu o členství kdykoli písemně vypovědět a výpověď doručit poštou na adresu provozovatele nebo e-mailem na redakce@firstclass.cz. To však neplatí pro smlouvu o členství uzavřenou na dobu určitou nebo pro smlouvu o členství uzavřenou v rámci marketingové akce. Smluvní vztah sjednaný na dobu neurčitou skončí uplynutím výpovědní lhůty tří měsíců počínající prvním dnem kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, v němž došlo k doručení výpovědi provozovateli, nebo pozdějším dnem určeným zákazníkem ve výpovědi (rozhodný je obsah výpovědi, nikoli její označení).

6. Členství s automatickým obnovením inkasní platbou

6.1. Členství s automatickým obnovením inkasní platbou je členství, které se automaticky obnoví, pokud jej zákazník nevypoví nejpozději předposlední den čerpaného zúčtovacího období, a to písemnou výpovědí doručenou poštou na adresu provozovatele nebo e-mailem na info@lovemee.eu.

6.2. Při automatické obnově členství podle bodu 5.1 je úhrada ceny členství prováděna inkasními platbami. Provozovatel provede automatické stržení částky za členství pro následující zúčtovací období z kreditní nebo debetní karty zákazníka, jejíž údaje zákazník zadal při platbě objednávky členství, a to během 3 posledních dnů aktuálního zúčtovacího období. Pokud do konce zúčtovacího období provozovatel tuto platbu neobdrží, tj. zejména nebude-li možné částku za členství z účtu zákazníka z jakéhokoli důvodu strhnout, bude cena za členství považována za neuhrazenou a smlouva o členství automaticky skončí posledním dnem aktuálního zúčtovacího období.

6.3. Odstoupení od nákupu členství má spotřebitel právo podle § 1829 a násl. občanského zákoníku ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy a pouze v případě, že nebylo započato s plněním ze strany provozovatele.

6.2. Pokud zákazník požaduje zahájit odběr služeb a elektronického obsahu již ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy, bere na vědomí, že provedením objednávky vyjadřuje svůj výslovný souhlas s tím, aby dodávka služeb a elektronického obsahu byla zahájena před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle § 1829 občanského zákoníku, a je si dále vědom toho, že nemá právo v takovém případě od smlouvy o členství odstoupit.

7. Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

7.1 Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s §1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě a to písemně na email info@lovemee.cz nebo na kontaktní adresu TRIGOLA s.r.o., Kaprova 42/14, 110 00 Praha.

7.2 V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího písemnou formou a uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu, druhu zboží a čísla účtu pro vrácení peněz.

7.3 V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

7.4 Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. V mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

7.5 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.6 Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a b) podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
c) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
d) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
e) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
f) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím,
g) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
h) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
i) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
j) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
k) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
l) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
m) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před n) uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

7.7 Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na bankovní účet.

7.8 Náklady na dopravu zboží v případě odstoupení od kupní smlouvy na adresu prodejce hradí kupující.

8. Platba za zboží

8.1 Pokud se strany nedohodnou jinak a Webová stránka umožňuje zvolit některý z níže uvedených způsobů platby, je Kupující oprávněn zvolit př.slušný způsob platby a uhradit sjednanou cenu v termínu určeném v Kupní smlouvě, a to následujícími způsoby:

PayPal
Platba platební kartou nebo převodem na účet přes systém Pays

8.2 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží specifikovanému v Kupní smlouvě zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.3 Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

9. Doprava a dodací podmínky

9.1 Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu zboží v termínu určeném v Kupní smlouvě, nejpozději však do pěti (5) týdnů od uzavření Kupní smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Kupující bere na vědomí, že termín dodání uvedený v uživatelském rozhraní webová stránky je pouze orientační a jako takový je v uživatelském rozhraní Webová stránky řádně označen.

9.2 Veškeré zakoupené produkty se dodávají elektronicky formou aktivace členství nebo připsání kreditů na účet.

10. Záruka na zboží a uplatňování reklamace

10.1 Spotřebitel při uplatnění záruky má, jde-li o:

vadu odstranitelnou: právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného Zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy,
vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy,
vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

10.2 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

10.3 Reklamované zboží zašlete na spolu s důvodem reklamace na adresu: TRIGOLA s.r.o., Kaprova 42/14, 110 00 Praha

10.4 Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

10.5 Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

10.6 Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého Zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

10.7 V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet.

10.8 Záruka ani nároky z vadného plnění se nepoužijí u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, užíváním Zboží v rozporu s návodem k obsluze či pokud to vyplývá z povahy věci.

11. Ochrana osobních údajů

11.1 Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

11.2 Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

11.3 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

11.4 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

12. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

12.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

12.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

12.3 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

13. Zbavení odpovědnosti

13.1 TRIGOLA s.r.o.  nekontroluje, zda jsou informace v profilech zákazníků či v jejich komunikaci bezpečné a správné a nenese žádnou odpovědnost za tyto informace. TRIGOLA s.r.o. nenese odpovědnost za správnost a úspěšnost porovnání různých profilů a za správnost ohodnocení v osobnostních testech, stejně jako za obsah ohodnocení a individuálního popisu osobnosti. I když je to zakázáno, zákazníci mají možnost zadávat nepřesné údaje nebo používat aplikci LOVE MEE pro nepřípustné či protizákonné účely. V případě nepřípustného či protizákonného použití systému LOVE MEE nenese TRIGOLA s.r.o. žádnou odpovědnost. TRIGOLA s.r.o. garantuje, že bude usilovat o navázání kontaktů pro zákazníka, ale nezaručuje jistotu úspěchu. TRIGOLA s.r.o.  rovněž nenese odpovědnost za případy, kdy během smluvní doby zákazník nedokázal navázat žádné kontakty, nebo když se zákazníci, kteří se spojili, k sobě nehodí.

13.2 TRIGOLA s.r.o.  není odpovědná za stálou, nepřetržitou dostupnost webu lovemee.eu  nebo za vypnutí, přerušení či zničení technických instalací. Kromě toho, spoelčnost TRIGOLA s.r.o.  nenese odpovědnost za špatnou kvalitu přístupu k systému LOVE MEE kvůli zásahu vyšší moci nebo jiným nekontrolovatelným událostem, především v případě selhání komunikačních sítí a kanálů. TRIGOLA s.r.o. nenese odpovědnost za přerušení poskytování služeb na kratší dobu.

13.3 Zákazník tímto zbavuje společnost TRIGOLA S.R.O.  veškeré odpovědnosti, osvobozuje od nákladů a nároků plynoucích z poškození kvůli pomluvám, urážkám a narušení osobnostních práv jinými zákazníky, kvůli selhání služeb, kvůli narušení práv k nehmotným statkům nebo jiných práv. Každý zákazník také zbavuje společnost TRIGOLA S.R.O.  odpovědnosti a osvobozuje ji od nákladů a nároků plynoucích z porušení těchto VOP.

13.4 Společnost TRIGOLA s.r.o. je povinna zpřístupnit veškeré údaje uchovávané ve svém systému příslušným orgánům veřejné správy, stanoví-li tak právní předpisy

14. Závěrečná ustanovení

14.1 Není-li uvedeno jinak, řídí se uzavřená smlouva právem České republiky. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

14.2 Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@lovemee.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

14.3 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

14.4 Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována včetně obchodních podmínek v elektronické podobě. za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

14.5 Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

14.6 Znění těchto obchodních podmínek může Prodávající kdykoli měnit či doplňovat. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá z Kupních smluv uzavřených před účinností nových obchodních podmínek.Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. prosince 2020